Tänk på att 37 till 67 dagar måste avbokningen ske annars blir man betalningsskyldig för turen. Normalt är avbokning från fiskeägarna 30 dagar eller som hos Mayfly Tommy typ Bondemölla 60 dagar. Informera er vad som gäller.

Utdrag ur stadgarna.

§ 21

Teckning är bindande/betalningsskyldig om avbokning inte sker 7 dagar före fiskeägarens avbokningsdatum, vid kortare avbokningstid ersätts fisketuren av den bokade såvida inte särskilda skäl föreligger. Med särskilda skäl, innebär akut sjukdom där det kan påvisas med någon form av intyg eller bekräftelse att den bokade är för sjuk att delta på fisketuren. Särskilda skäl är också där egen eller närmast anhörig avlider, insjuknat barn där det kräver att bägge föräldrar/ ensamstående vårdhavare är närvarande eller olycka som försätter den bokade i sådan situation där deltagande är omöjligt. Den bokade har möjlighet att ersätta sin avbokning i första hand med reserv enligt fisketurslistan i andra hand med annan medlem, i tredje hand annan utomstående fiskekamrat.

 

Information till medlemmarna angående nytt boknings system för fisketurer 2020.

(Bokningssystemets ändring är i enlighet med beslut under årsmötet 2019) 

Från och med 2020 kommer Flugfiskarna i Trelleborg att införa ett nytt bokningssystem för fisketurer.

Till första mötet i januari, öppning av klubben, finns numrerad bokningslista för respektive fisketur utlagd på hemsidan och ev. i föreningslokalen för de som har möjlighet att komma dit, övriga kan boka sig via mejl och SMS. Dessa anmälningar administreras av Matz.
Mejladress: matz.holmkvist@outlook.com

SMS 070-2665502. 

Dessa uppgifter bör ni spara för god tillgänglighet.

Bokningslistorna är numrerade listor.

Medlemmarna har möjlighet att skriva upp sig inom årets anmälningslista för fisketurer, t.o.m. tisdag dag innan lottningsdagen, den 3-4é onsdagen då lottningen sker. 

(en ”viktig” 3-4 veckors period) Det spelar ingen roll hur många som skriver sig, alla uppskrivna medlemmar får ett separat nummer som sedermera är underlag för lottningen.

Turerna det gäller i dagsläget är på vårsidan. Kronhjortsdalen, Vinnalt, Trollemölla och Bondemölla. Höstsidan, Bondemölla, Trollemölla och ev. Kronhjortsdalen (extra tur).

Lottning utförs på klubben av styrelsen. Alla är välkomna att närvara vid lottningen Kan ju vara spännande.

Klubben har införskaffat typ bingospel med blandningstrumma där numren läggs i trumman efter hur många som skriver upp sig på varje numrerande fisketurslista. Typ ex. 15 st. till Trollemölla blir 15 st nummer.

De första 12 numren, eller vad fisketurer har för antal platser, kommer med till fisketuren, därefter lottas reserverna i den turordning som numren kommer upp.

Om alla skriver upp sig på samtliga turer ökar chansen att deltaga på någon tur. Om vederbörande medlem har haft lyckan att komma med på alla turer i lottningen men ser att man bara vill t.ex. följa med på 3 av dem eller alla, då gäller detta:

Viktigt!

Resultatet från lottningen lägges in på föreningens hemsida.

Vi vill att medlem efter de klara resultatlistorna så snart som möjligt meddelar Matz Holmkvist och bekräfta vilken/vilka turer man vill deltaga i och/eller eventuellt avboka. Avbokar man inte i tid enligt klubbens regler blir man betalningsskyldig. Efter eventuella avbokningar kommer reserverna i förekommande fall ges möjlighet att ta över de lediga platser som uppstått. 

När listorna är färdigbehandlade blir de permanenta och kommer läggas ut på vår hemsida. Här kommer medlem att se om alla turer är fullbokade eller om det finns plats kvar. 

Berörda i respektive färdigbehandlad lista kommer eventuellt få bekräftelse via mail vilka turer man är med på eller står som reserv.

Alla eventuella ändringar/avbokningar i de färdigbehandlade listorna hanteras enbart av Matz Holmkvist. 

Dvs det är bara Matz som är er kontaktperson när någon ändring önskas från er sida. 

Den fria avbokningstiden är senast 7 dagar innan fiskeägarens villkorad tid för avbokning. Om detta inte sker kan man bli betalningsskyldig för turen.

Dessa anmälningar administreras av Matz:
Mejladress: matz.holmkvist@outlook.com

SMS: 070-2665502.

För er alla så får ni web adressen till vår hemsida, spara denna för det är här ändringarna utförs.

Hoppas detta system blir betydligt mer rättvist för alla medlemmar.

Det blir betydligt mer jobb men det gör vi så gärna för våra trogna och lojala medlemmar.

Lyckad till med lottdragningen.

Flugfiskarna Trelleborg.